Projekt Oživený dům

Projekt byl realizován od 1.10.2005 do 30.6.2006. Příjemcem projektu bylo "D" občanské sdružení, partnery žadatele/příjemce byly ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, příprava a realizace aktivit - Příprava komunitního plánování v obcích s rozšířenou působností, Místní partnerství a tvorba záměrů pro sociální integraci; sdružení Rytmus, příprava a realizace aktivity Podpora a vyhledávání pracovního uplatnění pro osoby s mentálním postižením. Všeobecným cílem projektu bylo posílení stability a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni, specifickým cílem byla reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin do komunity, rozvoj služeb v oblasti osobnostně sociálního a sociálně profesního vzdělávání.

Cílové skupiny projektu

Popis aktivit projektu

Projekt byl složen ze sedmi aktivit:

Program pro mladistvé delikventy

Cílem této aktivity bylo snížení počtu recidivujících mladistvých a zvýšení jejich motivace k získání zaměstnání a šancí na volném trhu práce. Účastníky tohoto programu byli klienti Probační a mediační služby ve věku 15 - 18 let, klienti oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

Popis vlastní aktivity:
Program byl složen z dvaceti dvouhodinových setkání naplněných interaktivní prací se skupinou zaměřenou na upevňování psychosociálních dovedností, nácvikem řešení situací. V rámci těchto setkání probíhala také práce s jednotlivci na jejich individuálním pracovním/učebním plánu.
Součástí programu byla také dvě víkendová setkání pro mladistvé zaměřená na trénink psychosociálních dovedností, nácvik řešení situací, interakční techniky prodporující získávání a využívání zpětné vazby okolí. Jejich součástí byly také motivační bloky podporující osvojení pracovních návyků, outdooreové techniky, sportovní aktivity rozšiřující škálu možností využití volného času. Součástí setkání bdue také zpracování pracovního/učebního plánu účastníků.
V rámci ověřování metodiky práce při vlastní realizaci projektu byla také vytvořen Metodický materiál programu.

Do programu bylo původně přihlášeno 14 mladistvých. Zahájilo jej 10 mladistvých, v průběhu programu byli 2 vyloučeni, 1 odešel a 3 nastoupili do druhého a třetího setkání. Programu se účastnili také rodiče nebo zákonní zástupci mladistvých a docházeli jednou za 14 dní na rodičovskou skupinu. Účast rodičů byla nižší než účast mladistvých, ale pět rodičů docházelo pravidelně.

Občanská poradna v Jablonci nad Nisou

V rámci této aktivity bylo zprovozněno detašované pracoviště Občanské poradny Liberec a to v Jablonci nad Nisou.
V období konce roku 2005 probíhala příprava provozu - příprava informační databáze pro toto pracoviště, hledání prostor, příprava letáků, příprava dobrovolníků asistentů a poradce.
V období leden - červen 2006 byl realizován provoz pobočky Občanské poradny a to v prostorách pronajatých Českou církví evangelickou. Pokračovala publicita poradny ve spolupráci s Českou církví evangelickou a Městským úřadem Jablonec nad Nisou.
V první polovině roku 2006 navštívilo poradnu 83 klientů, bylo zodpovězeno celkem 153 dotazů.
Pokračování této aktivity bylo zajištěno i po ukončení projektu Oživený dům.

Rekvalifikační a poradenský program pro rodiče na rodičovské dovolené

V začátku roku 2006 probíhaly přípravné práce této aktivity - přprava letáčků, výběr lektorů a objednávka školení. V březnu a dubnu proběhla první zásilka letáčků formou e-mailu na mateřská centra v kraji. Na nabídku reagovalo velmi málo zájemců, v květnu proběhlo opakované zaslání letáčků a zároveň byly letáčky distribuovány do čekáren dětských lékařů v Liberci, Jablonci nad Nisou a Frýdlantu dobrovolníky občanského sdružení "D".
V měsíci červnu proběhla školení pro tři skupiny zájemců:

Účastníkům byla nabídnuta možnost dobrovolnické činnosti za účelem získání praxe v sociálních službách v rámci projektu OPRLZ - Globální grant. Do dobrovolnické činnosti nastoupila 1 účastnice jako asistentka Občanské poradny v Liberci.

Poradna pro oběti trestných činů

Cílem této aktivity bylo zajistit na Liberecku komplexní krizovou a následnou psychologickou a právní pomoc obětem násilí a trestné činnosti "pod jednou střechou" pomocí krizové telefonické linky.
Krizová telefonická linka pro oběti trestných činů je specializované pracoviště s vyškolenými pracovníky, kde se klientovi dostane odborné pomoci. Výhodou je zejména to, že klient zůstává v anonymitě. Vyškolený pracovník - dobrovolník klientům poskytuje krizovou pomoc a sestaví s nimi plán pomoci. Zároveň klienta naváže na spolupracující organizace /azylový dům, dům pro matky s dětmi, Linka důvěry, rodinná poradna apod.
Provoz krizové telefonní linky byl zahájen 2.1.2006 jako součást Poradny pro oběti trestných činů v Liberci. Provoz linky byl ukončen zároveň s ukončením projektu, tj. 30.6.2006. Linka byla v provozu každé pondělí od 9 do 19 hodin, celkem 23 konzultačních dni. Linku obsluhovali čtyři dobrovolníci (odborně proškolení asistenti) a vedoucí Poradny pro oběti trestných činů. Součástí kampaně byla distribuce propagačních materiálů, oslovení médií a tisku, navázání kontaktů s Policií, zdravotními zařízeními, úřady, Linkou důvěry apod.

Statistický přehled:

Informační dotazy 74
Objednání osobní konzultace 42
Krizová intervence 37
Dotazů celkem 154

Podpora a vyhledávání pracovního uplatnění pro osoby s mentálním postižením

Nápní této aktivity byly tzv. job kluby, které jso skupinové a probíhají pravidelně jednou za měsíc a současně s tím také individuální schůzky s klienty, které jsou průměrně jednou za týden.

V rámci aktivity proběhlo několik schůzek job klubu na téma: Proč do práce? Co mi to přinese? Najdu si inzerát? Ujasnění, čeho chci dosáhnout, pohovor se zaměstnavatelem, exkurze v OD Tesco, představení se, telefonování na vybraný inzerát. Témata byla různě kombinována podle aktuálních potřeb klientů.

V rámci projektu Oživený dům se intenzivně pracovalo s 15 klienty. Individuálně se pracovalo s klienty na individuálních schůzkách. Věnovali jsme se tréninku dovedností (psaní CV, práce na PC, vyplňování dotazníků, komunikace, oslovení potencionálních zaměstnavatelů apod.) V neposlední řadě jsme vyhledávali možná pracovní místa.

Po vyhledání vhodných pracovních míst klienti nastoupili na práci na zkoušku nebo hned do práce na pracovní smlouvu se zkušební dobou.
Výstupem této aktivity bylo zaměstnání osob s mentálním postižením, bylo zaměstnáno 9 klientů, převážně se jedná o pomocné práce, úklidové práce nebo doplňování zboží.

Místní partnerství a tvorba záměrů pro sociální integraci

Realizátorem této aktivity byla ANNOLK. Cílem aktivity bylo mimo jiné vytvářet místní partnerství mezi NNO a subjekty veřené správy Libereckého kraje. Vyškolení poradci měli shromažďovat a vyhodnocovat projektové záměry žadatelů z NNO a zajistit základní poradenství pro jejich záměry.

V rámci realizace aktivity byla uskutečněna společná setkání mistních NNO a zástupců veřejné správy v pověřených obcích. Setkání se uskutečnila v Turnově - 14.3.2006, Liberci - 15.3., Frýdlantu - 21.3., Jablonci nad Nisou - 23.3., Jilemnici - 27.3., České Lípě - 6.4., Železném Brodě - 11.4., Tanvaldu - 13.4., Semilech - 18.4. a v Novém Boru - 24.4. Tato setkání byla spojena s aktivitou Kulatých stolů z projektu Partnerství pro Libercký kraj.

V této aktivitě také proběhlo školení uchazečů o práci konzultantů z řad NNO Libereckého kraje. Cílem školení bylo shromáždit pomocí účatníků projektové záměry NNO a zajistit základní poradenství pro jejich záměry. Úspěšných návštěv NNO spojených se shromažďováním záměrů se uskutečnilo méně, než jsme očekávali. Příčin bylo několik - některé NNO se obávali sdělit svoje záměry z toho důvodu, aby je jiná NNO také nepoužila, NNO byly málo informované o výzvách OPRLZ anebo již měli své záměry zpracované a žádosti již podané, některé NNO si nepřály zveřejňovat své záměry v databázi projektů Libereckého kraje.

Celkem se podařilo shromáždit 29 projektových záměrů NNO, které bvyly vyhodnoceny z hlediska financovatelnosti a 33 námětů bez hlušího propracování. V některých NNO proběhly následné konzultace.

Příprava komunitních plánů sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností

Cílem této aktivity bylo připravit ve spolupráci s orgány veřejné správy podklady pro komunitní plány sociálních služeb ve dvou regionech obcí s rozšířenou působností - Tanvaldska a Frýdlantska, účastnit se jejich přípravy a projednávání s veřejností (v oblastech, kde dosud nebylo komunitní plánování zahájeno).

Realizace aktivity byla rozdělena do tří etap - Přípravná etapa, Analytická a Návrhová etapa. V rámci přípravné etapy vznikly po úvodních schůzkách tématické pracovní skupiny, na Frýdlantsku:

Tanvaldsko:

Jednotlivý členové pracovních skupin se dohodli na termímech schůzek podle potřeby. Zástupci firmy Tima potom předávali jednotlivým skupinám informace o metodice práce komunitního plánování.

V analytické etapě byly zpracováno dotazníkové šetření, dotazník byl zaslán poskytovatelům sociálních služeb pro každý region, cílem bylo zkontrolovat údaje o poskytovateli, získat informace o poptávce na jednotlivé služby, získat informace o současné situaci v regionu.

Na společných jednáních byly provedeny SWOT analýzy sociální péče v regionech, přehled možností v sociální péči pro jednotlivé cílové skupiny.

V závěrečné etapě - návrhové a závěrečné, byly vypracovány na základě vyhodnocení analýz, přehledů a dotazníků podklady pro komunitní plán sociálních služeb obou regionů, také byly vydány publikace - Průvodce sociálními službami pro Tanvaldsko a Frýdlantský výběžek.

Evropský sociální fond, a další