Projekt „Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje“ Reg.č. CZ.1.04./3.1.02/86.00035

“D“ občanské sdružení realizuje od 1.1.2013 projekt z výzvy 86 Podpora sociální integrace a sociálních služeb SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE.

V rámci tohoto projektu proběhnou aktivity zaměřené na posílení komplexní připravenosti osob se sníženou schopností udržet si práci k návratu do běžného pracovního života. Projekt se týká zejména lidí s psychickým onemocněním, osob pečujících o osobu blízkou, handicapovaných osob.

Aktivity jsou cíleny na posílení psychické stability, vyrovnání se s těžkou situací a motivaci k hledání práce a zároveň pomohou účastníkům zvládnout aktuální problémy, které snižují schopnost pracovního zařazení.

V rámci projektu proběhnou mimo jiné tyto aktivity:

Psychosociálně edukativní program pro nezaměstnané

- komunikace, sebeprezentace, sebeprosazení, zvládání konfliktů, týmové role, sestavení životopisu, pracovně-právní předpisy, základní dovednosti práce s počítačem, zvládání individuálních bariér, psychologická podpora, praktické řešení problémů.

Dlouhodobá otevřená skupina pro lidi se sníženou schopností udržet si práci

- zaměření více na vyžádaná témata – vztahové problémy na pracovišti, mobing na pracovišti, zvládání zátěže, timemanagement, zvládání traumatických úzkostí u obětí trestných činů ve vztahu k práci apod.

Psychosociálně rekondiční třídenní pobyt

- tato aktivita je určena zejména pro osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou, zatížení duševní nemocí, traumaticky zatížené trestným činem.

Průběh projektu Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje, CZ.1.04/3.1.02/86.00035

V první fázi realizace proběhlo informování cílové skupiny díky tiskovým zprávám, informacím publikovaným na internetových stránkách příjemce, ale také na stránkách vytvořených právě pro tento projekt a také díky informacím vystaveným v prostorách příjemce, konkrétně v čekárnách a konzultovnách Občanské poradny.

V průběhu realizace projektu jsme byli nuceni změnit způsob informování cílové skupiny, protože výše uvedeným způsobem jsme získávali velmi málo kontaktů – rozhodli jsme se proto zaměřit na organizace, které jsou v kontaktu s cílovou skupinou a informace o realizovaných a plánovaných aktivitách jsme předávali těmto organizacím elektronicky, telefonicky i osobně.

Při plánování jednotlivých aktivit jsme se snažili vyjít vstříc co nejvíce možnostem cílové skupiny a např. časy konání seminářů klíčové aktivity 3 přizpůsobit tak, abychom vyhověli požadavkům účastníků. Co nejvíce jsme se snažili přiblížit cílové skupině, což znamenalo realizaci aktivit v místě a lokalitě snadno dostupné pro účastníky. Využívali jsme prostory organizací, které byly v konkrétních místech v kontaktu s cílovými skupinami.

Aktivity projektu tak díky tomu probíhaly v Liberci, Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, Hejnicích, Bedřichově, Novém Boru, Kytlici.

Dostupnost aktivit byla kromě výše uvedeného také zajištěna tím, že v rámci projektu byla účastníkům poskytnuta přímá podpora ve formě cestovného a občerstvení.

Z reakcí účastníků na realizované aktivity byla vidět spokojenost s realizací, zejména z dotazníků účastníků po rekondičním pobytu vyplývá potřebnost takové možnosti, zvláště pro osoby pečující o osobu blízkou. Stejně tak účastníci Psychosociálně edukativního programu pro nezaměstnané kladně hodnotili zejména možnost praktického využití získaných znalostí a dovedností.

Témata dlouhodobé otevřené skupiny pro lidi se sníženou schopností udržet si práci byla přizpůsobena požadavkům a konkrétním potřebám účastníků tak, aby účast na těchto seminářích byla pro ně byla přínosná a užitečná.

V průběhu realizace projektu jsme se po celou dobu potýkali s nedostatkem zájmu o účast v projektu, s malou angažovaností cílové skupiny, která je pravděpodobně způsobena tím, že se osoby, které byli v naší cílové skupině, ve svém životě velmi často potýkali s těžkostmi života a nepřízní. Díky našemu pracovnímu i osobnímu nasazení se nám podařilo monitorovací indikátory projektu splnit.

Publicita

Od začátku projektu jsou také založeny ministránky projektu www.posolk.weebly.com, kde byli publikovány aktuální informace pro účastníky, jsou zde ke stažení materiály určené účastníkům, včetně metodické příručky. Zároveň byla publikovány informace o realizaci projektu na našich stránkách http://d-os.net/projekty/probihajici-projekty/vyzva86, kde jsou ke stažení také tiskové zprávy. Průběžně byly publikovány také informace na našem facebookovém profilu, twitteru a google plus.

Výsledky projektu

V klíčové aktivitě 2 – Psychosociálně edukativní program pro nezaměstnané bylo podpořeno 38 osob, úspěšně podpořeno bylo 37 osob. V této aktivitě se konaly 4 intenzivní, týdenní kurzy.

V klíčové aktivitě 3 – Dlouhodobá otevřená skupina pro lidi se sníženou schopností udržet si práci bylo podpořeno 102 osob, úspěšně podpořeno bylo 197 osob. Vysoké číslo úspěšně podpořených osob je způsobeno tím, že mnozí účastníci se účastnili vícero seminářů, které probíhaly v jejich lokalitě. V této aktivitě proběhlo celkem 29 seminářů.

V klíčové aktivitě 4 – Rekondiční pobyt bylo podpořeno 42 osob. V této aktivitě proběhlo 6 třídenních rekondičních pobytů. Účastníci této aktivity nebyli počítáni jako úspěšní absolventi, tyty osoby byli počítány pouze jako podpořené osoby.

V rámci projektu bylo také podpořeno celkem 34 osob starších 50 let ve všech klíčových aktivitách. V projektu jsme se zavázali podpořit 30 osob starších padesáti let, tento závazek jsme tedy splnili.

Plnění monitorovacích indikátorů

Všechny monitorovací indikátory byly naplněny tak, jak ukládala smlouva o poskytnutí dotace. Počet osob, které se účastnili kurzů v jednotlivých aktivitách je uveden v předchozím odstavci.

MI 07.41.00 – počet podpořených osob celkem, cílová hodnota 105, skutečně bylo podpořeno 176 osob.

MI 07.45.00 – počet podpořených organizací celkem, cílová hodnota 1, skutečně byla podpořena 1 organizace a to organizace příjemce.

MI 07.46.13 – počet úspěšných absolventů kurzů celkem, cílová hodnota 180, skutečný počet úspěšných absolventů byl 234.

MI 07.57.00 – počet nově vytvořených produktů, cílová hodnota 1, skutečný počet nových produktů 1, tímto produktem je Metodická příručka pro účastníky projektu.

Celkem v průběhu realizace projektu proběhlo 39 kurzů, seminářů a rekondičních pobytů, které absolvovalo celkem 155 žen a 21 mužů, úspěšně aktivity projektu absolvovalo 211 žen a 23 mužů.

Další udržitelnost projektu vidíme v práci Občanské poradny, resp. v rámci jejích vzdělávacích aktivit. Občanská poradna, kterou naše organizace provozuje probíhají krátké semináře pro občany, které jsou vždy na témata, která jsou pro zúčastněné aktuální. Probíhají velmi často také na témata, která byla součástí aktivit tohoto projektu, takže poznatky získané realizací tohoto projektu budou dále využity.

Největší potenciál pro pokračování vidíme v rekondičních pobytech, které byly určeny pro osoby pečující o osobu blízkou, oběti trestných činů, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s handicapem. Všichni, kteří se těchto pobytů účastnili, si tuto možnost velmi chválili. Zejména to, že se mohli tři dny věnovat sami sobě, mohli o svých potížích a problémech otevřeně hovořit nejen v kolektivu, ale také s psychologem nebo poradcem Občanské poradny. Problém vidíme v ceně, kterou by museli účastníci hradit, a která je poměrně vysoká –je v ní jednak ubytování, strava, mzda psychologa, poradce a konzultanta (druhého psychologa).

Kontakty na realizační tým:

Ing. Romana Lakomá, manažerka projektu
tel.: 777 098 277 e-mail: lakoma@d-os.net

Zdeňka Samšiňáková, koordinátorka projektu
tel.: 776 766 234 e-mail: samsinakova@d-os.net