Občanská poradna

Poslání občanských poraden :

 • Občanská poradna poskytuje rady a pomoc všem, kteří se na ní obrátí
 • je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.
 • Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo nechopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 • podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

Cíl občanského poradenství :

 • cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci
 • dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů, poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná

Cílová skupina

 • lidé, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztazích, v oblasti pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a zadluženosti

Principy občanského poradentsví :

 • bezplatnost - občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence)
 • diskrétnost - nic, co se v poradně dozvíme od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta předáno druhým osobám mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně, poradce a organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • nestrannost - služby Občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým či náboženským přesvědčením poradce.
 • nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují

V jakých oblastech poskytujeme poradenství?

Nejčastěji se na nás občané obracejí se svými problémy z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálních služeb, občanského soudního řízení, finanční a rozpočtové problematiky, ochrany spotřebitele, pojištění, veřejné správy, trestního práva, v daleko menší míře pak z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životního prostředí, právního systému EU a ústavního práva. Nejpalčivějším problémem, který je velmi často příčinou i důsledkem všech ostatních problémů, je zadluženost obyvatelstva, kterou řešíme nejčastěji.

Provoz Občanské poradny Liberec v roce 2018 opět podporují:

MPSV, Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou, Město Frýdlant, Město Česká Lípa, Město Nový Bor, Město Turnov. Dále pak Asociace občanských poraden, do jejíž projektů se OP Liberec zapojuje a další drobní dárci.

Provoz sociální služby odborné sociální poradenství byl v roce 2017 i 2018 finančně podpořen Libereckým krajem.

Všem děkujeme! Vážíme si vaší podpory!