Občanská poradna

Poslání občanských poraden :

 • Občanská poradna poskytuje rady a pomoc všem, kteří se na ní obrátí
 • je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.
 • Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo nechopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 • podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

Cíl občanského poradenství :

 • cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci
 • dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů, poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná

Cílová skupina

 • lidé, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztazích, v oblasti pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a zadluženosti

Principy občanského poradentsví :

 • bezplatnost - občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence)
 • diskrétnost - nic, co se v poradně dozvíme od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta předáno druhým osobám mimo občanskou poradnu. Klient může vystupovat anonymně, poradce a organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • nestrannost - služby Občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým či náboženským přesvědčením poradce.
 • nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují

V jakých oblastech poskytujeme poradenství?

Nejčastěji se na nás občané obracejí se svými problémy z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálních služeb, občanského soudního řízení, finanční a rozpočtové problematiky, ochrany spotřebitele, pojištění, veřejné správy, trestního práva, v daleko menší míře pak z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životního prostředí, právního systému EU a ústavního práva. Nejpalčivějším problémem, který je velmi často příčinou i důsledkem všech ostatních problémů, je zadluženost obyvatelstva, kterou řešíme nejčastěji.

Provoz Občanské poradny Liberec v roce 2022 opět podporují:

MPSV, Liberecký kraj, statutární město Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou, město Frýdlant, město Česká Lípa, město Nový Bor a SON, město Turnov, město Jilemnice. Dále pak Asociace občanských poraden, do jejíž projektů se OP Liberec zapojuje a další drobní dárci.

Provoz sociální služby odborné sociální poradenství byl v roce 2023, stejně jako přechozí roky,  finančně podpořen Libereckým krajem.

Všem děkujeme! Vážíme si vaší podpory!